curriculum vitae

 

gradsutdanning og
kompetansevurdering

(POST)Graduate education and
formal competence clearings

   
2015

Tilkjent professorkompetanse i pedagogikk av oppnevnt komité bestående av professor Thor Ola Engen, Høgskolen i Hedmark, professor emerita Agneta Linné, Örebro Universitet, og professor Hanna Ragnarsdóttir, Háskóli Íslands.

   
2004

Tilkjent professorkompetanse i musikkpedagogikk av det sakkyndige utvalg professor Frede V. Nielsen, Danmarks Pædagogiske Universitet, professor Bengt Olsson, Göteborgs Universitet, og professor emeritus Lennart Reimers, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm.

   
2003 Tilkjent professorkompetanse i musikkvitenskap av nedsatt sakkyndig komité bestående av professor Alf Björnberg, Göteborgs Universitet, professor Erik Kjellberg, Uppsala Universitet, og professor Ola Kai Ledang, NTNU.

 

 

2002 Dr.art. fra Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo. Avhandling: Musikk / Teknologi / Didaktikk. Om digitalisert musikkundervisning, dens diskursivitet og (selv)ironi.    
1995 Tilkjent førstelektorkompetanse i musikk på vitenskapelig, pedagogisk og kunstnerisk grunnlag av sakkyndig utvalg sammensatt av professor Rolf Inge Godøy, Universitetet i Oslo, dosent Niels Eskild Johansen, Høgskolen i Tromsø, og professor Ola Kai Ledang, NTNU.     
1986 Cand.philol. med hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Trondheim. Hovedoppgave: Barnemarked og musikkindustri. Noen aspekter på barnekultur, musikk og medier, med hovedvekt på fonogrammer for barn.    
1984 Praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i Trondheim.    
1983 Cand.mag. med musikk mellomfag og sosialpedagogikk grunnfag fra Universitetet i Oslo, grunnfag i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Trondheim, forberedende prøver i fonetikk og språkvitenskap fra Universitetet i Oslo, samt examen philosophicum fra Universitetet i Trondheim.    
1976 Examen artium fra musikklinjen, Trondheim Katedralskole.    
 

øvrig utdanning OG
studievirksomhet

other education
and studies

   
1990-tallet En rekke kurs og seminarer i komposisjon og komposisjonsteknikker, blant annet med Nils Henrik Asheim og Rolf Inge Godøy (ved NoTAM), Guus Janssen, Per Nørgård og Olav Anton Thommessen.    
1976-77 Nansenskolen – Norsk humanistisk akademi.    
1975-77 Studier i klassisk gitar og historisk oppføringspraksis med Henk van Schevikhoven og Olav Strandberg ved Trøndelag Musikkonservatorium.    
1969-75 Gitarstudier med Harald Bjørnstad og Harry Waagen, Trondhjems Musikkskole.    
 

faste stillinger

permanent positions

   
2017- Professor i musikkvitenskap, musikkpedagogikk og allmenn pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.    
2015-16 Professor i musikkvitenskap, musikkpedagogikk og allmenn pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap.    
2004-15 Professor i musikkvitenskap og musikkpedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap.    
2003-04 Professor i musikkvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning.    
2002-03 Førsteamanuensis i musikk ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning.    
1995-2002 Førstelektor i musikk ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning.    
1989-95 Høgskolelektor i musikk ved Hamar Lærerhøgskole/Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning.    
 

vikariater

temporary positions

   
2006-07 Professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap, full stilling 01.02.2006-31.07.2007.    
1986-89 Årsvikariater i hel stilling som høgskolelektor i musikk ved Hamar Lærerhøgskole.    
1985-86 Vikariater ved Heimdal videregående skole, Trondheim; Musikklinje HE.    
1978-79 Vikariater som musikklærer i grunnskolen, Nesodden kommune.    
 

deltidsstillinger og engasjementer

part-time positions

   
2011-14 Gjesteprofessor ved Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö.    
2008-21 Engasjert som kursholder på master- og doktorgradsnivå, samt som veileder for flere doktorgradsarbeider ved Norges musikkhøgskole.    
2007-13 Engasjert som ansvarlig for flere musikkpedagogiske og musikkvitenskapelige emner, samt som veileder på master- og doktorgradsnivå ved Universitetet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap.    
2006-07 Professor II ved Høgskolen i Hedmark (i permisjonstiden under vikariat som professor ved Universitetet i Oslo).    
2005 Emneansvarlig for musikkpedagogikk ved Universitetet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap.    
1999-2000 Timelærer i musikkteknologi ved Universitetet i Oslo, Institutt for musikk og teater.    
1995 Engasjert som ansvarlig for periodeundervisning i musikkhistorie ved Steinerskolen på Hedemarken, videregående trinn.    
1991-92 Timelærer i komposisjon og musikkteknologi ved Toneheim Folkehøgskole.    
1988-89 Engasjert som foreleser i musikalsk barne- og ungdomskultur ved Kvinneuniversitetet.    
1978-79 Timelærer i gitar ved Nesodden musikkskole.    
 

annen undervisningserfaring

lecturing and teaching experience

   

1993-d.d.

Invitert som gjesteforeleser og seminarleder ved en rekke norske og nordiske universiteter og høgskoler samt forskerskoler.    
1986-d.d. Samlet undervisningserfaring fra alle nivåer og en rekke utdanninger innenfor norsk og nordisk høyere utdanning, blant annet ph.d., MA og BA i musikkpedagogikk og musikkvitenskap, samt PPU, faglærer-, grunnskolelærer-/allmennlærer- og førskolelærerutdanninger.    
1986-2009 Kursholder i diverse musikkfaglige og -pedagogiske emner på etter- og videreutdanningskurs for lærere.    
1975-99 Privatlærer i gitar, el-bass og komposisjon.    
 

forskningsprosjekter

research projects

   
2018-22 DYNAMUS The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state. Prosjekt med deltakere fra Høgskolen i Innlandet og Norges musikkhøgskole. Finansiert av Norges Forskningsråds frie prosjektstøtte (FRIPRO-FRIHUMSAM).    
2013-17 Musical gentrification and socio-cultural diversities. Prosjekt med deltakere fra Høgskolen i Hedmark, Norges musikkhøgskole, University of Cambridge og University of Western Ontario. Finansiert av Norges Forskningsråds frie prosjektstøtte (FRIPRO).    
2011-12 Music and social (im)mobility. Forskingsmidler fra Høgskolen i Hedmark.    
2011-12 Musikkpedagogikk og autentisitet. Prosjekt sammen professor Siw Graabræk Nielsen, Norges musikkhøgskole. Finansiert av Høgskolen i Hedmark og Norges musikkhøgskole.    
2010-11 Musikkproduksjon, kunnskap og læring. Felles prosjekt med professor Siw Graabræk Nielsen, Norges musikkhøgskole. Forskningsmidler fra Høgskolen i Hedmark og Norges musikkhøgskole.    
2008-11 Musikkdidaktikk som et kulturdidaktisk felt. Finansiert av Høgskolen i Hedmark.    
2004-07 Hiphop og ungdomskultur i lokalt og globalt perspektiv. Forskningsmidler fra Høgskolen i Hedmark og Universitetet i Oslo.    
2004-06 Kunstfagdidaktikk. Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd, med base ved Høgskolen i Bergen, ledet av professor Aslaug Nyrnes.    
2002-05 Gjenbruk og originalitet – Ungdoms bruk av nye medier. Prosjekt sammen Mari-Ann Igland, Lars Anders Kulbrandstad og Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark. Finansiert gjennom Prokom – Program for satsing på kommunikasjon, ved høgskolene i Gjøvik, Hedmark og Lillehammer, samt Østlandsforskning.    
2001-02 Dig IT – nettbasert utvikling av kompetanse og læring i musikk. Prosjekt sammen Oddbjørn Indrebø, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Stein Bakke, Høgskolen i Bergen. Finansiert av midler fra UFD.    
1996-2000 IT- og medierelatert musikkdidaktikk. Prosjekt sammen Hroar Klempe og Bjørn Sverre Kristensen ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning. Delfinansiert av ITU, Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo.    
1994-2002 Musikk / Teknologi / Didaktikk. Doktorgradsprosjekt tilknyttet forskeropplæringen ved Universitetet i Oslo, Institutt for musikk og teater. Tidvis finansiert med stipendmidler og FoU-ressurser fra Høgskolen i Hedmark.    
1990-92 Bruk av mikroteknologi i satslære. Prosjekt ved Hamar Lærerhøgskole.    
1988-90 Bruk av mikroteknologi i musikkundervisningen. Prosjekt sammen Jan Chr. Flobakk, Hamar Lærerhøgskole, og Erland Dalen, Børstad Ungdomsskole, Hamar.    
 

Forskergrupper og -nettverk, forskningsområder og -konferanser

research activities
and responsibilities

   
2024- Medlem av Norsk forum for musikkpedagogisk forskning.    
2020-21 Conference chair for The 12th International Symposium on the Sociology of Music Education Online, Inland Norway University of Applied Sciences, June 21-24, 2021.    
2018-22 Leder forskergruppen og prosjektet DYNAMUS The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state, med forskere fra Høgskolen i Innlandet og Norges musikkhøgskole samt to ph.d.-stipendiater og en postdoktor.    
2018 Leder for forskergruppe i Kulturorientert musikkpedagogikk under strategisk forskningsområde Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet    
2017- Medlem av forskergruppe i Kulturorientert musikkpedagogikk under strategisk forskningsområde Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet.    
2015-17 Invited as a 'critical friend' in the research project Arts, agency and social mobility: Intergenerational transmission of Sami culture in family, educational and community settings – ARTIS, managed by Dr. Ylva Hofvander Trulsson, Lund University, Malmö Academy of Music, and funded by grants from the Swedish Research Council.    
2015-16 Conference organiser for The 20th conference of Nordic Network for Research in Music Education – "Technology and Creativity in Music Education", Hedmark University of Applied Sciences, March 7-10, 2016.    
2014 Guest editor for Action, Criticism, and Theory for Music Education, with Sidsel Karlsen and Ruth Wright.    
2013-17 Leder for forskergruppen og prosjektet Musical gentrification and socio-cultural diversities, med deltakere fra Høgskolen i Hedmark og Norges musikkhøgskole, samt internasjonale gjesteforskere, en ph.d.-stipendiat og en post doc-forsker.    
2013-16 Medlem av forskergruppe i Kulturorientert musikkpedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap.    
2013-14 Medlem av forskergruppe i Humanistiske lærerutdanningsfag og deres didaktikk ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap.    
2013 Conference co-organiser for The 8th International Symposium on the Sociology of Music Education, Hedmark University College, June 16-19, 2013.    
2011- Invitert medlem og institusjonsrepresentant i RAIME – Research Alliance of Institutions for Music Education.    
2011- Deltaker i forskernettverket The International Symposia on the Sociology of Music Education.    
2010-12 Invitert som ekstern ekspert i forskningsprosjektet Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen – Bild, musik och svenska under påverkan, finansiert av det svenske Vetenskapsrådet og ledet av professor Per-Olof Erixon, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå Universitet.    
2010-11 Leder for flerfaglig forskergruppe i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap.    
2009- Deltaker i forskernettverket CDIME – Cultural Diversity in Music Education.    
2008-09 Leder for forskergruppe i Kultur- og fagdidaktikk ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap.    
2005-08 Deltaker i Nordisk hiphop-forskning – forskernettverk av musikkvitere, pedagoger, antropologer, sosiologer, lingvister og litteraturvitere fra Danmark, Norge og Sverige.    
2004-16 Inngår i ledelsen for AKS – Arena for kultur- og språkfag. Strategisk forskningsområde ved Høgskolen i Hedmark.    
2004 Faglig ansvarlig for den internasjonale konferansen "Kultur- og språkfagenes didaktikk" ved Høgskolen i Hedmark, med støtte fra AKS – Arena for kultur- og språkfag.    
2003-05 Deltaker i forskernettverket NorSIS – Nordic Society for Interarts Studies.    
2003 Faglig medansvarlig for den internasjonale konferansen "High fidelity eller rein jalla" ved Høgskolen i Hedmark, med støtte fra Prokom – Program for satsing på kommunikasjon ved Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer og Østlandsforskning.    
2002-d.d. Referee for flere internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og forskningskonferanser.    
2002-05 Leder for forskningsprosjektet "Gjenbruk og originalitet. Ungdoms bruk av nye medier." Støttet av Prokom – Program for satsing på kommunikasjon ved Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Lillehammer og Østlandsforskning.    
2000- Medlem av ISME – International Society for Music Education.    
2000 Faglig medansvarlig for den nasjonale konferansen "Bilde, tekst og tone på Internett" ved Høgskolen i Hedmark, med støtte fra Norgesnettrådet.    
1998 Faglig medansvarlig for den nasjonale konferansen "Tekst og tone på Internett" ved Høgskolen i Hedmark, med støtte fra Norgesnettrådet.    
1997 Faglig ansvarlig for den nasjonale konferansen "IT og musikk i allmennlærerutdanningen" ved Høgskolen i Hedmark, med støtte fra Norgesnettrådet.    
1996-2000 Leder for forsknings- og utviklingsprosjektet "IT- og medierelatert musikkdidaktikk" ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning. Delvis finansiert av ITU – Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo.    
1996-98 Deltaker i Skagerak – Nordisk nettverk for doktorander i musikkvitenskap.    
1995-d.d. Deltaker og institusjonsrepresentant i NNMpF – Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning / NNRME – Nordic Network for Reseach in Music Education.    
 

faglig-politiske verv
og lederoppgaver

administration,
boards and councils

   
2019- Medlem av ph.d.-utvalget for profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.    
2019-20 Redaksjonsmedlem i Studia Musicologica Norvegica.    
2018-23 Advisory board member of STM-SJM Svensk tidskrift för musikforskning – Swedish Journal of Music Research.    
2016-18 Medlem av referansegruppe for Prosjekt universitetsakkreditering innen Fusjonsprosjekt for Høgskolen i Innlandet.    
2013-17 Medlem av Høgskolen i Hedmarks sentrale ph.d.-utvalg.    
2012-17 Leder for ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap.    
2011-15 Medlem av FoU-utvalget ved Høgskolen i Hedmark.    
2011-13 Medlem av Nasjonalt fagråd for musikk.    
2010-17 Rådsmedlem for NAFOL – Nasjonal forskerskole for lærerutdanning.    
2010-12 Medlem av Universitetsprosjektstyret, Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU).    
2007-15 Høgskolestyremedlem ved Høgskolen i Hedmark.    
2005 Prosjektleder for Campus Hamar: Utvikling av framtidig forsknings- og studieprofil ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap; innrettet mot etablering av Innlandsuniversitetet.    
2004- Editorial board member of seminar.net – International Journal for Media, Technology & Lifelong Learning.    
2000-03 Medlem av FoU-utvalget ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning.    
1998-2000 Vitenskapelig representant i Læringssenterutvalget ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning.    
1995-96 Styremedlem i Ny Musikk Hedmark.    
1994-98 Medlem av Nasjonalt fagråd for musikk.    
1994-97 Avdelingsstyremedlem ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning.    
1994-96 Styremedlem i Ny Musikks Komponistgruppe.    
1994-95 Seksjonsleder for musikk ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning.    
1993-99 Styremedlem i Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk – NoTAM.    
1992-93 Tjenestemannsrepresentant for Forskerforbundet i Innstillings- og tilsettingsråd ved Hamar Lærerhøgskole.    
1991-93 Leder for musikkseksjonen ved Hamar Lærerhøgskole.    
1990-91 Høgskolerådsmedlem ved Hamar Lærerhøgskole.    
1988-90 Tillitsvalgt for Norsk Undervisningsforbund ved Hamar Lærerhøgskole.    
 

utvalgte utviklings- og utredningsoppgaver

SELECTED development and
evaluation proJECTS

   
2007-11 Leder for utvikling av ph.d.-program i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag ved Høgskolen i Hedmark, finansiert av Prosjekt Innlandsuniversitetet. Forskerutdanningen ble NOKUT-akkreditert og startet opp i 2012.    
2008 Ansvarlig ved Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Hedmark, for å utvikle studieplan og søknad om godkjenning av Bachelor – Faglærerutdanning i musikk, med vekt på barne- og ungdomskultur. Studiet startet høsten 2009.    
2007 Ansvarlig ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, for å utvikle studieplan for musikk fagdidaktikk i PPU ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. Planen ble vedtatt høsten 2007, PPU-tilbudet i musikk ved Universitetet i Oslo startet våren 2008.    
2006-07 Ansvarlig for å utvikle og gjennomføre Etter- og videreutdanningsprogrammet (EVU) ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Utarbeidet vinnende anbud om etterutdanning og implementering av Kunnskapsløftet i musikk for grunnskolens ungdomstrinn, Oslo kommune 2008-09, for Institutt for musikkvitenskap.    
2005 Ledet arbeidet med å utvikle forsknings- og studieprofil ved Campus Hamar – det største studiestedet ved Høgskolen i Hedmark – innrettet mot søknad om universitetsstatus sammen høgskolene i Gjøvik og Lillehammer, og har skrevet rapporten Lærerutdanning 2012 – Orientering mot Innlandsuniversitetet.    
2004-05 Ansvarlig for utvikling av programplan for ph.d.-program i Kultur- og fagdidaktikk (senere Profesjonsrettede lærerutdanningsfag) ved Høgskolen i Hedmark, finansiert av Prosjekt Innlandsuniversitetet. Planen ble vurdert som støtteverdig av NIFU-STEP.    
2003-05 Leder for utvikling av mastergradsstudium i Kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Hedmark, med støtte fra Prosjekt Innlandsuniversitetet. Studiet ble NOKUT-akkreditert og startet opp i 2005.    
1996 Var i forbindelse med nasjonal evaluering av musikkutdanningen i Norge Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet, ved Norsk Institutt for studier av Forskning og Utdanning, sin kontaktperson og prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark, og har skrevet utredningen "Selvevalueringsrapport for Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning, Hamar: 4-årig allmennlærerutdanning med 20 vekttall i musikk," HH/NIFU/KUF.    
 

faglig konsulent- og
utvalgsarbeid

professional concultancy
and committee work

   
2015-16 Oppnevnt av Nasjonalt råd for lærerutdanning NRLU til faglig arbeidsgruppe i musikk for å revidere og utarbeide forslag til nye retningslinjer for femårig grunnskolelærerutdanning på masternivå.    
2015 Oppnevnt av Aalborg Universitet, Studienævnet for Musik, som ekstern faglig ekspert for evaluering av musikkutdanningene ved institusjonen.    
2003 Ekstern fagkonsulent for Høgskolen i Bergen, Mediesenteret, i forbindelse med evaluering og kvalitetssikring av web-basert perkusjons- og rytmelæringsprosjekt.    
2002 Faglitterær konsulent for Abstrakt Forlag.    
1998 Oppnevnt til referansegruppe for KUF ved vurdering av Plan for etterutdanning i musikk, i forbindelse med Grunnskolereformen 97.    
1995-97 Faglitterær konsulent for Cappelen Akademisk Forlag.    
1995 Faglig konsulent for KUF – ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for musikkfaglig utdanning, Konservatoriet – i forbindelse med Reform 94 for videregående opplæring, vedr. musikkteknologi.    
 

innsats i sakkyndige komiteer

expert committees

   
2024 Oppnevnt av Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö, som sakkyndig for vurdering av søknad om opprykk til lektor i musikpedagogik med inriktning mot kulturskoledidaktik.    
2022 Oppnevnt av Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö, som sakkyndig for vurdering av søknad om opprykk til professor i musikpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap.    
2020 Oppnevnt av Örebro Universitet, Musikhögskolan, som sakkyndig for vurdering av søknad om opprykk til docent i musikkpedagogikk.    
- Oppnevnt av Høgskolen i Innlandet til å sitte i bedømmelseskomité ved tilsetting av en fast og to midlertidige stillinger som professor/førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i barnehagepedagogikk.    
2019 Oppnevnt av Høgskulen på Vestlandet til å sitte i innstillingskommisjon ved tilsetting av post doc.-stilling i musikkpedagogikk.    
2016 Oppnevnt av Aalborg Universitet som sakkyndig for å vurdere søknader til to post doc.-stillinger i henholdsvis music history and music pedagogy og music and sound.    
2014 Oppnevnt av Høgskolen i Østfold til å sitte i vurderingskommisjon ved søknad om opprykk til førstelektor.    
- Oppnevnt av Göteborgs Universitet, Högskolan för scen och musik, som sakkyndig for vurdering av søknad om opprykk til professor i musikkpedagogikk.    
2013-14 Oppnevnt av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som leder av sakkyndig komité for akkreditering av ph.d.-programmet Studier av danning og didaktiske praksiser ved Høgskolen i Bergen.    
2012 Oppnevnt av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som sakkyndig for vurdering av søknad om akkreditering av mastergradsstudium i musikk (ikke anbefalt).    
2011 Oppnevnt av Högskolan i Halmstad, Lärarutbildningsnämden, som sakkyndig ved søknad om opprykk til universitetslektor i utdanningsvitenskap.    
2010 Oppnevnt av NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som sakkyndig for akkreditering av studietilbud i populærmusikk ved Nordisk institutt for scene og studio (NISS).    
- Oppnevnt av Göteborgs Universitet, Konstnärliga fakulteten, som sakkyndig for et adjungert professorat i musikkpedagogikk.    
2009 Oppnevnt av Högskolan Dalarna, Akademien för humaniora och medier, til å sitte i sakkyndig komité ved innstilling til lektorat i lyd- og musikkproduksjon.    
- Oppnevnt av Örebro Universitet, Musikhögskolan, til å sitte i bedømmelseskommisjon ved tilsetting av lektor i musikkvitenskap.    
- Oppnevnt av Norges musikkhøgskole til å sitte i vurderingskommisjon ved tilsetting av doktorgradsstipendiater i musikkpedagogikk og musikkterapi.    
2008 Oppnevnt av Høgskolen i Bergen til å sitte i innstillingskommisjon ved tilsetting av doktorgradsstipendiat i kunstfagdidaktikk.    
- Oppnevnt av Høgskolen i Hedmark til å lede sakkyndig utvalg ved innstilling til fast stilling som førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved høgskolen.    
2007 Oppnevnt av NRUM – Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap – til å sitte i nasjonal sensorkommisjon for masteroppgaver i musikkvitenskap.    
- Oppnevnt av Norges musikkhøgskole til å sitte i innstillingskommisjon ved tilsetting av doktorgradsstipendiater i musikkpedagogikk.    
- Oppnevnt av Høgskolen i Bergen til å sitte i innstillingskommisjon ved tilsetting av doktorgradsstipendiat i musikkpedagogikk.    
- Oppnevnt av Høgskolen i Nesna til å sitte i vurderingskommisjon ved søknad om opprykk til førstelektor.    
2006 Oppnevnt av Høgskolen i Agder til å lede vurderingskommisjon ved søknad om opprykk til førstelektor.    
- Oppnevnt av Norges musikkhøgskole til å sitte i innstillingskommisjon ved tilsetting av doktorgradsstipendiat i musikkpedagogikk.    
2005 Ledet sakkyndig komité ved vurdering og innstilling av doktorgradsstipendiat i musikkvitenskap ved Høgskolen i Hedmark.    
2004 Ledet sakkyndig komité ved vurdering og innstilling av doktorgradsstipendiat i musikkpedagogikk ved Høgskolen i Hedmark.    
2001 Oppnevnt av Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet, til å sitte i vurderingskommisjon ved søknad om opprykk til førstelektor.    
2000 Oppnevnt av Høgskulen i Volda til å sitte i vurderingskommisjon ved søknad om opprykk til førstelektor.    
1998 Oppnevnt av Høgskolen i Bergen til å sitte i innstillingskommisjon ved tilsetting av doktorgradsstipendiat i musikkpedagogikk.    
1995 Oppnevnt av Høgskulen Stord/Haugesund til å sitte i vurderingskommisjon ved søknad om opprykk til høgskolelektor.    
 

veilednings- og vurderingsarbeid
 på master- og doktorgradsnivå

postgraduate supervision
and examination

   
2024 Opponent ved Karin Bohmans disputas for filosofie doktorsexamen ved Umeå Universitet, Humanistiska fakulteten.    
2023 Medlem av bedømmelseskomiteen for Lena Ostendorfs ph.d.-grad ved Göteborgs Universitet, Högskolan för scen och musik.    
- Komitéleder for bedømmelse av Maria Jordets avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Innlandet.    
2022 Opponent ved Nadia Mobergs disputas for filosofie doktorsexamen ved Örebro Universitet, Musikhögskolan.    
2020-24 Medveileder for ph.d.-stipendiat Eirik Skjelstad, Høgskolen i Innlandet.    
2020-23 Veileder for ph.d.-stipendiat Kari Marie Manum, Høgskolen i Innlandet.    
2020 Opponent ved Camilla Jonassons disputas for filosofie doktorsexamen ved Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö.    
2019-23 Medveileder for ph.d.-stipendiat Leon Dekker, Høgskolen i Innlandet.    
2019 Komitéleder for bedømmelse av Kim Boeskovs avhandling for graden ph.d. ved Norges musikkhøgskole.    
2018-21 Medveileder for ph.d.-stipendiat Friederike Merkelbach, Høgskolen i Innlandet.    
2018 Komitéleder for bedømmelse av Ellen Mikaelsen Stabells avhandling for graden ph.d. ved Norges musikkhøgskole.    
2017-19 Medveileder for ph.d.-stipendiat Bjørn-Terje Bandlien, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU.    
2017-18 Veileder for ph.d.-stipendiat Vidar Bergethon Holm, Høgskolen i Innlandet.    
2016-19 Veileder for ph.d.-stipendiat Siri Wieberg Klausen, Høgskolen i Innlandet.    
2016-22 Veileder for ph.d.-stipendiat Mona Persson Aronson, Høgskolen i Innlandet.    
2016 Examiner for Guillermo Rosabal-Coto’s PhD Thesis at the Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki, Finland.    
2015-17 Medveileder for ph.d.-stipendiat Agnes Westgaard Bjelkerud, Høgskolen i Innlandet.    
2014-17 Veileder for ph.d.-stipendiat Bendik Fredriksen, Norges musikkhøgskole.    
2014 Komitéleder for bedømmelse av Jon Helge Sætres avhandling for graden ph.d. ved Norges musikkhøgskole.    
- Opponent ved Carina Borgström Källéns disputas for filosofie doktorsexamen ved Göteborgs Universitet, Högskolan för scen och musik.    
- Førsteopponent og medlem av bedømmelsesutvalg for Kari Holdhus' ph.d.-avhandling ved Aarhus Universitet, Arts, Institut for uddannelse og pædagogik (DPU).    
2013-18 Medveileder for ph.d.-stipendiat Camilla Kvaal, Høgskolen i Innlandet.    
2013-16 Veileder for ph.d.-stipendiat Magnar Engen Fjørtoft, Norges musikkhøgskole.    
2013-16 Medveileder for ph.d.-stipendiat Irene Trønnes Strøm, Høgskolen i Hedmark.    
2012 Opponent ved Anniqa Lagergrens disputas for filosofie doktorsexamen ved Göteborgs Universitet, Högskolan för scen och musik.    
- Examiner for Heidi Partti's PhD Thesis at the Sibelius Academy, Helsinki, Finland.    
2011-14 Veileder for doktorand Sven Bjerstedt, Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö.    
2011-12 Biveileder for doktorand Pia Bygdéus, Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö.    
2011 Medlem av bedømmelseskomiteen for Lia Lonnerts licentiatgrad (første del av doktorgrad) ved Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö.    
- Medlem av bedømmelseskomiteen for Cecilia Björcks ph.d.-grad ved Göteborgs Universitet, Högskolan för scen och musik.    
- External examiner for Sylvana Augustyniak's PhD Thesis at the University of New South Wales, Australia.    
2010-12 Biveileder for doktorand Eva Kjellander, Örebro Universitet, Musikhögskolan.    
2010 Opponent ved Ylva Hofvander Trulssons disputas for filosofie doktorsexamen ved Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö.    
- Opponent ved Olle Zandéns disputas for filosofie doktorsexamen ved Göteborgs Universitet, Högskolan för scen och musik.    
2009-13 Biveileder for ph.d.-stipendiat John Vinge, Høgskolen i Hedmark/Norges musikkhøgskole.    
2009 Førsteopponent og medlem av bedømmelseskomiteen ved Catharina Christophersens disputas for graden ph.d. ved Norges musikkhøgskole.    
2008-14 Veileder for ph.d.-stipendiat Live Weider Ellefsen, Høgskolen i Hedmark/Norges musikkhøgskole.    
2007 Medlem av bedømmelseskomiteen for Sidsel Karlsens ph.d.-grad ved Luleå Tekniska Universitet, Musikhögskolan i Piteå.    
2006-13 Veileder for ph.d.-stipendiat Ingeborg Lunde Vestad, Høgskolen i Hedmark/Universitetet i Oslo.    
2006-12 Veiledning av 8 hovedfags- og masterstudenter i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap.    
2006 Fakultetsoppnevnt opponent ved Johan Södermans licentiatdisputas (første del av ph.d.-grad) på Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö.    
2005-d.d. Veileder for 11 masterstudenter i kultur- og språkfagenes didaktikk samt digital kommunikasjon og kultur ved Høgskolen i Hedmark/Høgskolen i Innlandet.    
2004-d.d. Oppnevnt som kommentator eller opponent for doktorgradsarbeider under arbeid ved en rekke universiteter og høgskoler samt forskerskoler, seminarer og konferanser.    
2004-08 Medveileder for ph.d.-stipendiat Kristin Knudsen, Høgskolen i Hedmark/Universitetet i Bergen.    
1993-d.d. Sensor og oppgavekonsulent på hovedfags- og mastergradsnivå ved Universitetet i Oslo, NTNU, Norges musikkhøgskole og Høgskolen i Bergen – Griegakademiet. Har til sammen vært sensor for et hundretall hoved-/masteroppgaver i musikkvitenskap, musikkteknologi, musikkpedagogikk, samt i allmenn pedagogikk.    
 

AKADEMISKE UTMERKELSER

ACADEMIC AWARDS

   
2020 Høgskolen i Innlandets Forskningspris 2020.    
2016 Høgskolen i Hedmarks Forskningspris 2016 sammen forskergruppen Kulturorientert musikkpedagogikk.    
 

stipender

scholarships

   
2022-23 Tildelt forskningstermin fra Høgskolen i Innlandet.    
2018-19 Stipend til forskningssabbat fra Norges forskningsråd og Høgskolen i Innlandet.    
2013 Tredjegangs reisestipend fra Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening.    
2011-12 FoU-stipend fra Høgskolen i Hedmark.    
2011 Konferansestipend fra Høgskolen i Hedmark.    
2010 Reisestipend fra Høgskolen i Hedmark.    
2007 Erkjentlighetsstipend fra Norsk Komponistforening.    
2006 Andregangs reisestipend fra Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening.    
2004 Arbeidsstipend fra Komponistenes vederlagsfond til komposisjonsarbeid.    
2003 Professorkvalifiseringsstipend fra Høgskolen i Hedmark.    
2002 Arbeidsstipend fra Komponistenes vederlagsfond til komposisjonsarbeid.    
2000 Reisestipend fra Høgskolen i Hedmark.    
1997-98 Doktorgradsstipend og reisestipend fra Høgskolen i Hedmark.    
1997 Arbeidsstipend fra TONO til komposisjonsarbeid.    
- Arbeidsstipend fra Komponistenes vederlagsfond til komposisjonsarbeid.    
1996 Reisestipend fra Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening.    
- Arbeidsstipend fra TONO til komposisjonsarbeid.    
1995-96 Vikarstipend fra Høgskolen i Hedmark til FoU-arbeid.    
1995 Arbeidsstipend fra Komponistenes vederlagsfond til komposisjonsarbeid.    
1994 Arbeidsstipend fra TONO til komposisjonsarbeid.    
- Arbeidsstipend fra Komponistenes vederlagsfond til komposisjonsarbeid.    
1992-93 Vikarstipend fra Høgskolestyret for Hedmark til FoU-arbeid.    
 

kunstnerisk virksomhet

artistic activities

   
1990- Skapende kunstnerisk virksomhet som komponist. Medlem av Norsk Komponistforening.    
1975- Utøvende virksomhet på gitar, lutt, el-bass, perkusjon, tangentinstrumenter og sang, samt som dirigent eller musikalsk leder. Diverse konserter og studioinnspillinger.    
 

KUNSTNERISKE utmerkelser
og
bestillingsverk 

ARTISTIc awards
AND C
ommissions 

   
2013 Quadraginta locis reperiantur – quis quoniam saxophonum [Forty places found – for any saxophone]. Bestilt av Erik Nerheim til masterkonsert på Norges musikkhøgskole.    
2001-02 Buildung – Musikk til en bygge- og danningsprosess for stemmer, slagverk og lydspor. Bestilt av Høgskolen i Hedmark som prosessuell utsmykning av statlig nybygg ved høgskolen.    
1996-97 Somme Liker Å Trø Takten for slagverk og strykere. Bestilt av Ny Musikk, med støtte fra Norsk Kulturfond, for Norsk Skoleorkesterforbund.    
1995 Elsk meg bort fra min bristende barndom – Andre forsøk på å rekonstruere en uuttalt dialog. Bestilt av Ny Musikk, Avdeling Trondheim, med støtte fra Norsk Kulturfond, for Cicignonkvintetten.    
1994 Jeremiade for blandet kor S(S)AT(T)B. Bestilt av kammerkoret Collegium Vocale, støttet av Komponistenes vederlagsfond.    
1993 3. pris i Fourth Annual Vienna Modern Masters Orchestral Recording Award Competition, for verket Chiasma per orchestra.    
1980-tallet Diverse arrangementer, bestilt av kor, storband og andre ensembler.    
       
 

Tilbake til forsiden

Return to front page